Mer om oss


Vårdvetenskapliga studentföreningen (VÅVS) är studentföreningen för studerande till arbetsterapeut, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, specialistsjuksköterska eller hälsovetenskapligt basår vid Lunds universitet. VÅVS är en del av studenkåren Corpus Medicum tillsammans med Medicinska Föreningen. Organisatoriskt sett består VÅVS av ett flertal olika instanser med förtroendevalda som arbetar med att utföra sina tilldelade uppgifter inom respektive ansvarsområde. Den interna organisationen går att läsa mer om nedanför.FUM


Fullmäktige (FUM) är VÅVS högst beslutande organ och består av 15 invalda ledamöter samt 7 suppleanter. FUM leds av Fullmäktige talman och sammanträder ca 4 gånger per termin. Ledamötena i FUM för medlemmarnas talan och representerar VÅVS olika utbildningar. Under verksamhetsåret diskuterar och beslutar FUM exempelvis om frågor som rör föreningens verksamhet och framtid, tar ställning till inkomna motioner (förslag) och väljer in nya förtroendevalda medlemmar. Exempel på ärenden som behandlas av FUM är VÅVS budget, äskande från utskott och VÅVS verksamhetsplan. FUM utser även VÅVS ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, utskottsordföranden samt andra förtroendevalda poster under VALFUM.  

Styrelsen

Styrelsen är VÅVS verkställande organ och ansvarar för att genomföra VÅVS löpande verksamhet enligt verksamhetsplanen, skicka in propositioner till FUM samt realisera beslut tagna av FUM. I styrelsen ingår 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter som har i uppgift att bevaka VÅVS olika utskott och stötta upp vid behov. Ledamöterna arbetar också med organisatoriska uppgifter som ekonomihantering, marknadsföring och kontakt med arbetsmarknad. Styrelsen arbetar i ett nära samarbete med fakulteten, universitetet, institutioner, nämnder och andra studentkårer. Styrelsen sammanträder minst en gång per månad.   

Utskotten

Förutom styrelsen och FUM finns ett antal utskott som leds av utskottsordförande och samordnas av den utskottsansvarige i styrelsen. VÅVS består av tre typer av utskott vilka är de utbildningsbevakande- och studiesociala utskotten samt valorganen. Valberedningen och valnämnden, som ingår i valorganen, är de enda utskott som lyder direkt under FUM och inte koordineras av styrelsen.

Valberedningen

Valberedningen förbereder och leder VÅVS samtliga valärenden och består av 5 ledamöter och en ordförande. Det är valberedningen som marknadsför de utlysta posterna inför valet och förbereder kandidaterna inför VALFUM. Valberedningen arbetar för att samtliga studerandegrupper inom VÅVS, ska finnas representerade i föreningens olika organ och utskott.

Valnämnden

Valnämnden leder arbetet med personvalet till VÅVS FUM, vilket hålls varje vår. Det är VÅVS medlemmar som röstar in de nya FUM-ledamöterna och valnämnden ansvarar därför för de inkomna kandidaturerna samt att marknadsföra och anordna valet. Valnämnden består av tre ledamöter och leds av en ordförande.

Utbildningsbevakande utskotten

VÅVS absoluta huvuduppdrag är utbildningsbevakning. De utbildningsbevakande utskotten arbetar aktivt för att föreningens studenter ska ges en så god utbildning som möjligt. De utbildningsbevakande utskotten koordineras av vice ordförande med utbildningsbevakande ansvar och har kontakter med programledningarna för berörda program. Varje utbildningsutskott har även minst en studentrepresentant i respektive programnämnd. 

Studiesociala utskott

De studiesociala utskotten ansvarar för det som inte har med direkta utbildningsfrågor att göra, vilket innefattar exempelvis social verksamhet, internationalisering och festligheter för föreningens medlemmar. De studiesociala utskotten anordnar evenemang och sedvanliga tillställningar som alla medlemmar kan ta del av. Utskotten koordineras av vice ordförande med studiesocialt ansvar.